Bliv medlem af Makvärket

scroll down for english

Makvärket lancerede i efteråret en helt ny medlemsskabsmodel, for at skabe et stærkere fællesskab omkring Makvärket og for at sikre at projektet kan fortsætte med at vokse og inspirere mange år frem i tiden. Vi vil gerne have dig med!

Og hjælp os med at invitere alle dine venner!

Baggrund:
I det sidste halve år har Makvärkets kollektivgruppe arbejdet på at udvikle en model for medlemskab for at skabe et stærkere fælleskab omkring Makvärket, få flere folk involveret i projektet og forhåbentlig få flere penge til at drive stedet. Processen har ført os vidt omkring i lange samtaler om engagement, ejerskab, demokrati og inkludering for blot at nævne nogle. Nu har vi landet det et sted, og er glade for kunne at dele det med jer alle.

Vi ønsker, at Makvärket skal være et sted der er fuldt af liv, et eksperimentarium for nye måder at leve og gøre bæredygtige projekter sammen og for ikke-hierarkiske demokratiske strukturer. Vi ønsker, at flere mennesker skal føle ejerskab over projektet, og vi ønsker, at det skal være let at engagere sig med de kapaciteter og færdigheder vi hver især har. Mange forskellige mennesker har krydset veje med Makvärket, og der er ikke en medlemsmodel, der passer til os alle. Derfor ønsker vi at skabe en struktur, hvor det både er muligt bare at modtage nyheder fra Makvärket og støtte projektet økonomisk, men hvor det også er lettere at være aktiv i Makvärket på den ene eller anden måde for de der er interesserede.

Et vigtigt aspekt i vores medlemsmodel er at gøre magtstrukturer mere gennemsigtige og gøre det lettere for nye folk at engagere sig. Som det er i dag ligger mange beslutninger i Makvärks-kollektivet, der mødes en gang om måneden til plenummøder og som tager ansvar for at drive projektet, foreningen og fabrikken. Vi vil gerne dele opgaverne mere ud ved at skabe mere aktive arbejdsgrupper, hvor alle medlemmer kan deltage. Indtil videre har vi disse grupper der er aktive:

Garden group, IT (Overlap/collaboration with Media), Media, Fundraising, Economy, Factory group, The little train group, Events (overlap/collaboration with event hosting, event equipment, music
studio, transition cafees and other events, Event hosting, Event equipment, Music studio, Transition cafees 2020, Folkekøkken, Restorative circle, Construction group, Booking

Det er muligt at oprette nye arbejdsgrupper, hvis du har ideer og energi at putte i dem. Vi inviterer alle arbejdsgrupper og personer, der er aktive i Makvärket, til at deltage i hvert fjerne månedlige plenummøde, hvor vi har tid til koordinering og samtaler mellem grupper. På den måde vil vi forhåbentlig kunne fordele opgaver og ansvar mere og også gøre det lettere for flere personer at lægge energi i forskellige dele af projektet uden at skulle være med på alle de månedlige plenummøder nødvendigvis. Næste stormøde er d. 1 Februar 2020

En gang om året inviterer vi til et stort medlemsmøde for alle, der er medlemmer af foreningen Makvärket, og folk, der gerne vil blive medlemmer. Disse møder er til for at vi kan mødes og tale, for at vi kan blive opdaterede på Makvärket, for at vi kan drømme og være visionære, og for at skabe rum for, at de fungerende arbejdsgrupper kan præsentere sig selv og nye arbejdsgrupper kan blive dannet. Mødet er også til for at skabe plads til uformelle samtaler, social udhængning og generel pleje af fællesskabet, hvilket er en lige så vigtig del af projektet. For at projektet forbliver visionært og inspirerende er det vigtigt at huske os selv og hinanden på vores glæde over stedet.

Det er ingen hemmelighed, at Makvärket ofte kæmper med kun at have penge nok til at betale driften. Det betyder, at folk, der er engageret i projektet, ender med at bruge meget af deres kapacitet på at skrabe penge sammen til drift, i stedet for at organisere projekter og begivenheder, der kan skabe mere liv og aktivitet og arbejde for vores fælles vision for et bedre samfund. På langt sigt er det en drænende situation, der begrænser vores evne til at se på projektet med fremtids-drømmebriller på. Samtidig gør det det sværere at engagere nye mennesker i projektet, da det ikke er klart, hvad vi inviterer dem til at deltage i. Vi håber, at det at have foreningsmedlemmer også kan hjælpe med at ændre denne situation, ved at de fleste af vores medlemmer betaler et månedligt medlemskontingent. Dette vil hjælpe med at få betalt de faste regninger og gøre det lettere for os alle at organisere de begivenheder og aktiviteter, vi gerne vil, uden altid at tænke over økonomien først. Samtidig er det vigtigt for os, at ingen udelukkes fra at være medlem, fordi de ikke har penge. Derfor har vi besluttet ikke at oprette et fast gebyr, men gøre det fleksibelt.

Så alt i alt kan det at være medlem af foreningen Makvärket omfatte mange ting, ligesom folk i dag engagerer sig i Makvärket på forskellige måder.

English


This autumn Makvärket launched a new membership model, to create a stronger community around Makvärket and keep the project in existence many years from now. And we want you to join!

And please invite all of your friends!

Background:
For the last half year the Makvärket collective group have discussed how to develop a model for membership to create a stronger community around Makvärket, have more people active in different projects and hopefully get more money to run the place. This included many long talks about engagement, ownership, democracy and inclusion just to name a few. Now we have landed it somewhere, and are happy to share it with all of you.

We want Makvärket to be a place full of life, a experimentarium for new ways of living and doing sustainable projects together and for non-hierarchical democratic structures. We want more people to feel ownership over the project, and we want it to be easy to engage in, with what capacities and skills we each have. Many different people have crossed paths with Makvärket and there is not one model that fit all of us when it come to our relationship to the place. Therefor we want to create a structure where it is both possible to just receive news from Makvärket and support the project financially, but where it´s also easier to be active at Makvärket in some way or another for those interested.

An important aspect in our membership model is to make power structures more transparent and to make it easier for new people to engage. As it is today much decision power lay with the Makvärket collective, who are meeting once a month and taking responsibility for running the project, the association and the factory. We would like to divide the tasks more by making more active working groups for all members to join. So far we have these groups:

Garden group, IT (Overlap/collaboration with Media), Media, Fundraising, Economy, Factory group, The little train group, Events (overlap/collaboration with event hosting, event equipment, music
studio, transition cafees and other events, Event hosting, Event equipment, Music studio, Transition cafees 2020, Folkekøkken, Restorative circle, Construction group, Booking.

It is possible to also create new working groups, if you have ideas and energy to put into it. We will invite every working group and each person active in Makvärket to join every fourth monthly meeting in a Plenary, where we will then have time for more broad coordination and talk between groups. In this way we will hopefully divide task and responsibility more, and also make it easier for more people to put energy into different parts of the project without having to join the monthly meetings necessarily. Next meeting is 1. February 2020

Once a year we will invite for a grand members meeting for everyone who are members of the Makvärket association, and people who would like to become members. These meetings are there for all of us to meet and talk, to get updated, to dream and be visionary, make space for working groups to present them selves and new working groups to form. The meeting is also there to create space for informal talks and social hang out and general community care, which is an equally important part of the project. To keep the project visionary and inspiring we need to also find and refind our own fascination with it.

It is no secret that Makvärket are often struggling with only just having money enough to pay the rent. This mean that people engaged in the project end up spending much of their capacities on getting money for rent, instead of organising projects and events that would create more life and activity and work towards our vision for a better society. In the long run it’s a draining situation that limit our ability to look at the project with our long term dreaming glasses on. At the same time it makes it harder to engage new people in the project, as it’s not clear what we are inviting them to join. We are hoping that having association members can also help change this situation, by having most of our members pay a monthly membership fee. This would help us pay our bills and make it easier for all of us to organise the events and activities we would like, without always thinking about economy first. At the same time it is important for us that no one is excluded from being a member because they have no money. Therefor we have decided to not make a fixed fee, but make it flexible.

So all in all, being a member of the Makvärket association can include many things, just as today people are engaged in Makvärket in different ways.