Frivillig/volunteer for Makvärket Movement starting 4th of September

(english below)

VIL DU LÆRE AT BYGGE MED BÆREDYGTIGE METODER OG SAMTIDIG VÆRE MED TIL AT UDVIKLE ET HELT UNIKT KULTURSTED?

På Makvärket leder vi efter folk der har lyst til at være en del af byggeholdet på vores projekt Makvärket Movement, hvor vi skal bygge et badehus og et bevægelsesrum i nogle af fabrikkens eksisterende lokaler.

Det er ikke vigtigt at du har erfaring med byggeri, det vigtige er at du har lyst til at lære og lyst til at være en del af et byggehold i en længere periode. Hvis du allerede er dygtig til et håndværk sætter vi selvfølgelig meget pris på det, men det forventes ikke.

Vi skal både rive ned og bygge op, isolere en masse, sætte vinduer i, bygge vægge, mure fliser, lave gulve, og bygge sauna, klatrestativer og gemmesteder under loftet. Vi skal arbejde i træ og ler, med hempcrete, fliser og terazzo og vi skal bruge teknikker som stucco lustro og lerpuds. Vi skal lære at bruge både elektrisk og manuelt værktøj og så skal vi selvfølgelig have det sjovt sammen.

Vi går i gang med opbygningen af bevægelsesrummet fra september 2023 og drømmer om at finde 4 folk der har lyst til at være med i projektet enten i hele byggeperioden eller som minimum i 2 måneder, så vi kan skabe et trygt og inspirerende rum, hvor vi kan lære sammen. Til opbygningen vil der blive ansat 2 tømrere som vil stå for organiseringen af byggeprojektet og for at undervise og dele erfaringer. Badehuset kommer vi først i gang med lidt senere.

Hvad tilbyder vi:

  • Vegansk/vegetarisk kost og logi på Makvärket sammen med de andre frivillige
  • en 4 dages arbejdsuge med undervisning og sparring fra professionelle håndværkere
  • Inspirationsdage som vi arrangerer sammen, hvor vi enten besøger andre fede projekter, hører oplæg eller på anden vis sammen bliver klogere
  • Du bliver en del af et community af folk der arbejder med bæredygtighed og alternative kultur projekter

Lyder det som noget for dig?

Hvis du er interesseret, beder vi dig om at sende en motiveret ansøgning til Leo og Ides på engelsk, hvor du beskriver lidt om dig selv, din motivation for at være med projektet og for at være på Makvärket, og om du har nogen byggeerfaring. Som sagt tidligere er der ingen krav om tidligere erfaring. Det vigtige er at du har lyst til at lære og bygge. Send din ansøgning til Leo: leoharhorn@gmail.com og Ides: ides.parmentier@gmail.com

Vi glæder os til at høre fra dig

Om os:

Makvärket er en frivillig forening, der holder til på den gamle keramikfabrik ved Knabstrup. Foreningen, der i dag har over 140 medlemmer, har i 12 år arbejdet på at skabe et alternativt kultursted med fokus på bæredygtighed, kreativitet og politik. Et sted hvor der er plads til at eksperimentere med alternativer og til at turde drømme om en bedre verden.

Makvärket rummer i dag et seminarhus med 50 sovepladser, en cirkussal, et caféområde,

et storkøkken, åbne værksteder og en køkkenhave. Makvärkets bruges af en bred gruppe af borgere fra lokalmiljøet og af gæster fra andre dele af landet og verden. Vi har plads til faste aktiviteter såsom vores torsdags cafe og vores månedlige fællesspisning, der er et tilløbsstykke for folk i nærområdet, og til enkeltstående begivenheder som f.eks. cirkus eller festivaller.

—- english —-

WANT TO LEARN TO BUILD WITH SUSTAINABLE METHODS AND AT THE SAME TIME BE PART OF DEVELOPING A UNIQUE CULTURAL SPACE?

At Makvärket, we are looking for people who want to be part of the construction team for our project Makvärket Movement, where we will build a bathhouse and a movement room in some of the factory’s existing premises.

It is not important that you have experience with construction, the important thing is that you want to learn and want to be part of a construction team for a longer period. If you are already good at a craft, of course we really appreciate it, but we don’t expect it.

We are going to both tear down and build up, insulate a lot, put in windows, build walls, put up tiles, make floors, and build a sauna, some climbing structures and secret hiding places under the ceiling. We will work in wood and clay, with hempcrete, tiles and terrazzo and we will use techniques like stucco lustro and clay plaster. We are going to learn to use both electric and manual tools and then of course we are going to have lots of fun together in the process.

We are starting the construction of the Movement Room in September 2023 and we dream of finding 4 people who want to be part of the project either during the entire construction period or at least for 2 months, so we can create a safe and inspiring space where we can learn together. 2 carpenters will be employed for the construction work, who will be responsible for the organization of the construction project and for teaching and sharing experiences. The bath house construction will not start yet, but hopefully later on.

What we offer:

  • Vegan / vegetarian food and accommodation at Makvärket together with the other volunteers
  • A 4-day work week learning from professional craftsmen
  • Inspiration days that we arrange together, where we either visit other cool projects, hear presentations or otherwise get wiser together
  • You become part of a community of people working on sustainability and alternative culture projects

The project, for which we have received DKK 2.7 million in support will be started as soon as the building permits are in place. We do not yet know when that will be.

Does this sound like something for you?

If you are interested, we ask you to send a motivated application to Leo and Ides in English, where you tell a little about yourself, your motivation for being part of the project and for being at Makvärket, and whether you have any construction experience. As said earlier, there is no requirement for previous building experience. The important thing is that you want to learn and build. Send your application to Leo: leoharhorn@gmail.com and Ides: ides.parmentier@gmail.com

We are looking forward to hear from you

About us:

Makvärket is a voluntary association based at the old ceramics factory at Knabstrup. The association, which today has over 140 members, has for 12 years worked to create an alternative cultural space with a focus on sustainability, creativity and politics. A place where there is room to experiment with alternatives and to dare to dream of a better world. Makvärket today have a seminar house with 50 beds, a circus hall, a café area, a large kitchen, open workshops and a big garden. Makvärkets is used by a wide group of people from the local community and by guests from other parts of the country and the world. We have space for regular activities such as our Thursday cafe and our monthly communal dining, and for individual events such as. circuses or festivals.