Imaginarium 9. November

english below

Kære venner af Makvärket
Du inviteres hermed til dette års Imaginarium – den årlige samling for alle os, der har Makvärket som en del af vores liv på den ene eller anden måde – på Makvärket den 9. november fra klokken 11 og til ud på natten.

Makvärket hvor vores liv, drømme og ideer kan mødes i korte eller længere perioder. Lad os mødes ansigt til ansigt og sammen finde ud af, hvordan vi skaber mere liv og aktivitet i projektet. Til dette års Imaginarium ønsker vi at samle alle der på den ene eller anden måde er en del af Makvärks-fællesskabet, og som gerne vil være med til at få flere ting til at ske. Måske vil du være med i en arbejdsgruppe, måske har du et projekt, du vil realisere, eller måske vil du bare finde ud af, på hvilken måde det giver mening for dig at deltage.
Men det er ikke kun et møde! Uformel hænge ud tid, kagespisning og lege er lige så vigtige aspekter ved at være et fællesskab, og vi ønsker at skabe plads til alle aldre denne dag.

Dagens program:
11:00 Velkomst, knus, te og måske en leg
11:30 Introduktion til Makvärkets nye struktur, medlemsmodellen og de tanker og diskussioner, der har foregået det sidste år.
12:00 introduktion til de forskellige arbejdsgrupper + plads til ideer til andre aktiviteter eller arbejdsgrupper, som folk gerne vil have til at ske
13:00 Frokost – Alle medbringer en lille vegansk eller vegetarisk ret til det fælles frokostbord
14:00 Øvelser og diskussion i mindre grupper, udvikling af ideer og optur over kommende projekter
15:00 Diskussion i mindre grupper og handleplan
16:00 Leg, kage og en pause + forberedelse af middagen
16:30 Præsentation af projekter fra arbejdsgrupper
17:00 Kort refleksion over dagen
18:00 Middag
Hele aftenen: Uformelt hænge ud, snakke, danse, feste og generel fjolleri

Der er planlagt børneaktiviteter i løbet af dagen, så tag dine børn med

Det sidste års tid har vi gjort os en masse tanker om, hvordan vi kan få endnu flere mennesker til at engagere sig i processen med at udvikle Makvärket som et sted, et projekt og som en måde at drømme, tale og handle alternativer på! En måde for os har været at udvikle vores strukturer for, hvordan vi organiserer os, med mere aktive arbejdsgrupper og med medlemmer, der er lettere at nå og engagere. Vi vil gerne dele nogle af disse tanker med jer alle, og give plads til at nye kræfter kan komme med.
Der er allerede en række aktive arbejdsgrupper, der vil fortælle om deres arbejde og invitere flere til at deltage, men det vil også være muligt at danne nye grupper under mødet. Vi inviterer alle arbejdsgrupper og enkeltpersoner, der har ideer til projekter, de gerne vil føre ud i livet, til at forberede sig på forhånd og til at introducere deres projekter, visioner osv på dagen.

Vi har forsøgt at invitere grupper og enkeltpersoner, lokale og ikke-lokale, der har et forhold til Makvärket, eller som vi ved gerne vil i fremtiden, da vi ønsker at være en flok, der gerne vil bidrage til at Makvärket bliver ved med at være et inspirerende sted. Du er velkommen til at *sprede invitationen* til andre, som du tror også vil være med.

For at vi kan vide, hvor mange vi er, må du meget gerne tilmelde dig på denne pad: https://pad.riseup.net/p/Fu5VcbrDSkBNrHmooQgD

In english

Dear friends of Makvärket
You are hereby invited to this years Imaginarium – Our yearly gathering for all of us who have Makvärket as part of our life in some way or another – at Makvärket on the 9th of November from 11 o’clock and into the night.

Makvärket, this place where our lives, dreams and beliefs can cross, briefly or for longer. Let’s meet face to face and together figure out how to put more life and activity into the project. At this year Imaginarium we want to gather everyone in the extended Makvärket network, who would like to be part of making things happen. Maybe you want to join a working group, maybe you have a project you want to realise, or maybe you just want to figure out in what way it make sense for you to participate.

But its not all meeting! Informal hang out, cake eating and playing are just as important aspects of being a community and we want to create space for all ages this day.

Programme of the day:
11:00 Welcome, hugs, tea and maybe a little game
11:30 Introducing the Makvärket structure, the membership model and the thoughts and discussion that have been going on the last year.
12:00 introducing the different working groups + space for ideas for other activities or working groups that people would like to make happen
13:00 Lunch – Everyone bring a small vegan or vegetarian dish to share
14:00 Exercises and discussion in smaller groups, developing ideas and getting exited about projects ahead
15:00 Discussion in smaller groups and action planning
16:00 Game, cake and a break + dinner preparation
16:30 Presentation of projects from working groups
17:00 Short reflection on the day
18:00 Dinner
All evening: Informal hang out, talking, dancing, partying and general silliness

There will be kids activities planed during the day so bring your kids along

For the last year we have put a lot of thoughts into, how we can get even more people engaged in the process of developing Makvärket as a place, a project and as a way to dream, talk and act out alternatives! One way for us have been to develop our structures for how we organise ourselves, with more active working groups and with members who are easier to reach and engage. We would like to share some of these thoughts with all of you, and give space for new people to join in.
There is already a number of active working groups, who will share there work and invite for participation, but it will also be possible to form new groups during the meeting. We invite all working groups, and individuals who have ideas to projects they would like to cary out, to prepare beforehand and to introduce their projects, visions etc on the day.

We have tried to invite groups and individuals, locals and non-locals, who have a relationship to Makvärket or that we know would like to in the future, as we want it to be a gathering of people who would like to contribute to keeping Makvärket an inspiring place. Feel free to *spread the invitation* to others you think would also like to be part.

In order for us to know how many we are please sign up in this pad: https://pad.riseup.net/p/Fu5VcbrDSkBNrHmooQgD